• Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde, ürünlerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında müşterilerimizden ve diğer ilgili taraflardan gelen isteklerin ele alınması, iletişim kanalları ile rahatlıkla ulaştırabilecekleri şikâyet, öneri ve memnuniyetsizliklerin tümünün birincil ve ikincil tüm yasal şartlar, finansal, operasyonel ve kurumsal şartlar, şirket politikası çerçevesinde, TS ISO 10002 prensip ve ilkelerinden ödün vermeden müşteri memnuniyetine çevrilmesi temel amacımızdır.
   
 • Bu amacımız doğrultusunda, çözümlerin sunulması, iç ve dış kaynaklı makul çözüm yolları tükenene kadar, şikâyeti ele alma ve izlemeyi, memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde, çalışanlarımızın eğitimi dâhil olmak üzere gerekli kaynakları sağlayarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.
   
 • Firmamızda müşteri memnuniyetinin sağlanması önceliğimiz olup müşterilerimizin ihtiyacına esas daima en iyi çözümleri sunmak, müşterilerimize sözümüzdür. Sektörde sunduğumuz yeniliklerle, müşteri ihtiyaçlarına doğru ve kesin çözüm üretmek, üretmiş olduğumuz bu çözümlerle hem ürünlerimizi/hizmetlerimizi hem de süreçlerimizi iyileştirmek, önceliğimizdir. “Daima kaliteli ürün çıkarmak için ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmak, pazarın talep ve beklentilerini tespit ederek; destek, insan kaynakları ve üretimi yönlendirmek, yeniliklere ve yaratıcılığa değer vererek araştırma geliştirme yatırımı yapmak.” ilkesi ile kalitenin düşmesine ve hizmetin aksamasına müsaade etmeyen, müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
          SÜREÇ AKIŞI
 • Müşterilerimiz tarafından iletişim kanalları aracılığıyla firmamıza iletilen geri bildirimler/talepler/şikayetler kapsamında çağrı açılır. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak çözümler oluşturulur ve müşterilerimize sunulur. Çözüm süreci aşamaları kapsamında müşterilerimize bilgi verilmekte olup memnuniyet esasıyla hizmet verilmektedir. Çözümün ve müşteri memnuniyetinin sağlanması ile birlikte çağrılar olumlu olarak kapatılır. Müşteri memnuniyeti sağlanamazsa tekrar çözüm sürecine gidilir.
 • Ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, bilimsel araştırma ve teknoloji üretimi faaliyetlerinde hedef odaklı, araştırma altyapısı kuran ve sağlayan,  geliştirmeye olanak sağlayan süreç, sistem ve uygulamalara destek veren, insan kaynağı ve gerekli alt yapıyı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, bilimsel yayınları takip eden ve yenilikçi yaklaşıma sahip olmak, 
 • Firma içinde her düzeyde bu Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
 • Firmamızın hem öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak, hem de dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde koordinasyon ve destek sağlamak,
 • Ulusal/uluslararası bazda üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarıyla bir araya gelerek yenilikçi projeler geliştirmek ve üretmek,
 • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak esas alınmıştır.
 • Üretimi tamamlanarak satışa sunulmuş tüm ürünlerin demonstrasyon, kurulum, eğitim ve bakım ve desteğini müşterilere kesintisiz sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması adına müşteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, ilgili birimlere atanması ve çözümlenmesi süreçlerinin verimli işletilmesi adına teknolojik gelişmeleri takip etmek ve devreye almak,
 • Müşteriler ile ilgili analiz, anket çalışmalarını yürüterek müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve müşteri sadakat bağının güçlendirilmesi adına aksiyonlar almak, 
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri/operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Müşterilere ilgili destek faaliyetlerinin sağlanması aşamasında bilginin gizliliği ve bütünlüğü unsurları kapsamında hareket etmek konuları esas alınmıştır. 
 • İhtiyaç duyulan eğitim ve gelişim konularını belirlemek, düzenlemek ve uygulamalarının geribildirimlerini işgücü üzerinde etkilerini incelemek,
 • Eğitim programlarında kurum kültürü anlayışına uygun, müşteri odaklı düşünebilen, hızlı karar verip uygulayabilen, analitik, dinamik, girişken ve insan ilişkilerinde başarılı, ekip ruhuna ve stratejilerine uyumlu çalışabilme yeteneğine sahip personelleri yetiştirerek AKGÜN bünyesine katmak,
 • Sektördeki başarıyı arttıran temel faktörlerden biri olarak sahip olunan bilgi, beceri, yetkinliklerini arttırmak,
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle personelin bilgi, yetkinlik, motivasyon ve verimliliklerinin arttırmak,
 • Uzun vadede kurumsal hedeflere ulaşmak için insan kaynağının önemli bir rol üstlendiğine inanmak ve bu yüzden işgücünün eğitimine ve gelişimine önem vermek,
 • Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağını seçmek,
 • Rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Yeni Mezun insan kaynağı kapsamında AKGÜN Okul/Akademi ile farklı konularda nitelikli personel olarak yetiştirilmesini sağlamak,
 • Personele işinin gereği olarak yeni nitelikler kazandırılması ve gerekli olan bilgi ve beceri düzeyine ulaşabilmesini sağlamak,
 • Adil ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak esas alınmıştır.
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve belirlenen süreçler dâhilinde yürütüldüğünün güvence altına alınması üzere gerekli araştırmalarda bulunmak,
 • Gerçekleştirilen çalışmaların bilgi güvenliği açıklığına mahal vermeyecek şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak,
 • Geliştirilen ürün/hizmetler kapsamında güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ile organizasyonun ve müşterinin güvenliğini güvence altına almak,
 • İnovasyon ilkesine dayalı olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
 • Mutlak müşteri memnuniyetinin sağlanması adına kalite ürün çıkışını güvence altına almak, 
 • Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında verimliliğin arttırılması adına entegre bir şekilde çalışmaktır. 
 • Fikir aşamasındaki proje önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Organizasyonumuzun hedefleriyle uyumlu proje önerilerinin fizibilitesinin yapılması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve projelendirmesine başlanması, 
 • Projelerin, proje yönetim sürecimize uygun olarak hazırlanması ve uygulanması,
 • Projenin kapsam, zaman, maliyet ve kalite hedeflerinin proje başlangıç aşamasında net olarak belirlenmiş olması,
 • Kaynakların proje hedeflerini karşılayacak şekilde belirlenmesi ve atanması,
 • Projelerin organizasyonumuzun stratejik hedefleriyle örtüşecek şekilde proje yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi,
 • Projelerin belirlenen kapsam, zaman, maliyet ve kalite hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
 • Proje Yönetim Ofisi ile birlikte çalışılarak etkin bir şekilde uygulanması esas alınmıştır.
 • Çalışanlarının işe alımı ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramayı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri konularda ayırımcılık yapmamayı,
 • Çalışanlarımız için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza iyi bir kariyer planlaması yaparak, var olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı,
 • Çalışanların kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından liderliğini göstermesi için fırsatlar sağlamayı,
 • İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi,
 • Her alanda çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı,
 • İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı,
 • İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi benimsemiş ve uygulamaktadır.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sürekli uygulanabilir kılmayı,
 • Firmamıza ve Müşterilerimize ait bilgilerin yetkili merci ve kişilerce erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında iş gücünü, kaliteyi, performansı ve rekabet gücünü arttırmayı, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamayı,
 • BGYS’nin varlığını iç ve dış denetimlerle kontrol etmeyi, izlemeyi, gözden geçirmeyi, sistemi sürekli uyumlu kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi
taahhüt ederiz.
 • Satış sonrası müşterilerimize en iyi hizmet ve yazılımı tam zamanında, düzenli ve sürekli olarak vermeyi,
 • Müşterinin sonsuz memnuniyetini amaç edinerek; hizmet ve yazılımımızın planlı, nitelikli ve sürekli gelişen bir ekip ile en ekonomik şekilde verilmesini sağlamayı,
 • Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almayı, kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmeyi,
 • Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vermeyi, 
 • Her türlü kaynağın kullanımında her zaman çevreci bir yaklaşımla kullanmaya dikkat etmeyi,
 • Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyo çeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınmayı,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetler kapsamında olası ürüne ait tehlikeler ile tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizi ilgilendiren tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı ve güncellemeleri takip etmeyi, 
 • Medikal yazılımlarda satış sonrası takip, geri besleme ve teyakkuz proseslerini etkin bir şekilde yürütmeyi,
 • Tüm faaliyetlerinde kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iç denetimleri gerçekleştirmeyi, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler açarak izlemeyi ve takip etmeyi,
 • Çalışanlarımızın eğitimi dâhil olmak üzere gerekli kaynakları sağlayarak Sürekli iyileştirmeyi, iyileştirme olanakları sağlamayı esas alınmıştır.
Organizasyonun üretim, destek, satış, idari ve mali süreçlerinde yer alan bütün projelerin kapsamında;
 • Güçlü Matris Organizasyon yapısına uygun çalışmak,
 • Projeleri merkezi bir şekilde yetkin kaynaklar tarafından etkin yönetmek,
 • Organizasyonda yer alan her bir projeye atanacak proje yöneticilerini ofisten seçmek ve gerekli kriterleri sağlamak,
 • Kaynakların organizasyonel seviyede ele alınarak, ortak ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Tüm projelerin durumlarını konsolide bir şekilde yönetime sunmak,
 • Organizasyonun standart tanımlı Proje Yönetim Sürecini etkin uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
 • Her bir projenin anlık durumunun Yönetim tarafından takip edilebilmesi için gerekli sistemleri oluşturmaktır.
 
 • İhtiyaç duyulan eğitim ve gelişim konularını belirlemek, düzenlemek ve uygulamalarının geribildirimlerinin işgücü üzerinde etkilerini incelemek,
 • Eğitim programlarında kurum kültürü anlayışına uygun, müşteri odaklı düşünebilen, hızlı karar verip uygulayabilen, analitik, dinamik, girişken ve insan ilişkilerinde başarılı, ekip ruhuna ve stratejilerine uyumlu çalışabilme yeteneğine sahip personelleri yetiştirerek AKGÜN bünyesine katmak,
 • Sektördeki başarıyı arttıran temel faktörlerden biri olarak sahip olunan bilgi, beceri, yetkinliklerini arttırmak,
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle mevcut personelin bilgi, yetkinlik, motivasyon ve verimliliklerinin arttırmak,
 • Uzun vadede kurumsal hedeflere ulaşmak için insan kaynağının önemli bir rol üstlendiğine inanmak ve bu yüzden işgücünün eğitimine ve gelişimine önem verilmesini esas almaktır.
 • Problemlerin oluşmadan önlenmesi ile performans, maliyet ve iş programında belirlenen hedeflere ulaşmak,
 • Risklerin temel nedenlerini belirleyerek önleme çalışmaları ile kazanç elde etmek,
 • Riskleri tamamlamak ve kategorize etmek,
 • Risk analizlerini yapmak,
 • Risk yönetme stratejisini oluşturmak,
 • Riskleri izlemek ve kontrol etmektir.
 • Organizasyonda bulunan ve oluşturulacak tüm süreçleri tanımlamak,
 • Süreç İyileştirme çalışmalarını bir proje mantığında ele almak,
 • Organizasyonun kurumsal süreç varlıklarını belirlemek ve personelin faydalanmasını sağlamak,
 • Takımları belirli kurallar çerçevesinde oluşturmak ve çalışmasını sağlamak,
 • Organizasyonun standart çalışma ortamlarını tanımlamak,
 • Kurumsal proje yaşam döngülerini belirlemektir.
 • Ürünün kendisinden beklenen fonksiyonalite ve kaliteyi sağladığını güvence altına almasıyla entegrasyonlara başlamak,
 • Planlama aşamasında entegrasyon stratejisi, prosedür ve kriterlerini oluşturmak,
 • Entegrasyona hazır hale gelindiğini doğrulamak,
 • Entegrasyonları gerçekleştirmek,
 • Ürünü paket haline getirmek ve teslim etmektir.
 • Ürünün kendisinden beklenen fonksiyonalite ve kaliteyi sağladığını güvence altına almasıyla entegrasyonlara başlamak,
 • Planlama aşamasında entegrasyon stratejisi, prosedür ve kriterlerini oluşturmak,
 • Entegrasyona hazır hale gelindiğini doğrulamak,
 • Entegrasyonları gerçekleştirmek,
 • Ürünü paket haline getirmek ve teslim etmektir.